Research Center of Chinese Poetry

Brief Introduction to the Research Center of Chinese Poetry

Research Fellows of Research Center of Chinese Poetry
Zhao Min-li Zuo Dong-ling Wu Si-jing Wu Xiang-zhou Wang Guang-ming
Li Jun-yang Yong Fan-xing Sun Xiao-ya Zhang Tao-zhuo Yin Xiao-lin
Part-time Research Fellows of Research Center of Chinese Poetry
Deng Xiao-jun Tao Dong-feng Liu Hang Zhang Yu Fang Ming
Han Jing-tai Hu Ying-jian Huang Ling-geng Liu Fu-chun Liu Meng-fu
Qian Zhi-xi Wang Ke Wang Xiao-shu Zhang Jing Huo Jun-ning
Members of the Academic Committee of Research Center of Chinese Poetry
Zhan Fu-rui Hong Zi-cheng Li Bing-hai Wu Si-jing Zhao Min-li
Cheng Guang-wei Zuo Dong-ling Han Jing-tai Chao Ge-jin Chen Chao
Zhang Yan-jin Zhang Qing-hua      
Adviser of the Academic Committee of Research Center of Chinese Poetry
Luo Zong-qiang Sun Yu-shi Xie Mian Yuan Shi-shuo Yue Dai-yun
Stephen Owen Tian Xiao-fei      
Professor of the Academic Committee of Research Center of Chinese Poetry
Zhan Fu-rui Sato Toshiyuki